Polski Związek Łowiecki

Polski Związek Łowiecki jest zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych (kół łowieckich), które - w myśl ustawy z dnia 13 października 1995 r. - czynnie uczestniczą w ochronie rozwoju populacji zwierząt łownych oraz działają na rzecz ochrony przyrody.

Do zadań Polskiego Związku łowieckiego należy m.in:

  • prowadzenie gospodarki łowieckiej,
  • współdziałanie z administracją publiczną w dziedzinie zachowania i rozwoju populacji zwierząt dziko żyjących oraz w ochronie środowiska przyrodniczego,
  • pielęgnowanie historycznych wartości kultury łowieckiej,
  • czuwanie nad przestrzeganiem przez członków PZŁ prawa, zasad etyki, obyczajów i tradycji łowieckich,
  • szkolenie adeptów łowiectwa w Polsce,
  • rozwój kynologii i strzelectwa myśliwskiego,
  • wspieranie i prowadzenie badań naukowych w dziedzinie gospodarowania zwierzyną,
  • prowadzenie i popieranie działalności wydawniczej i wystawienniczej o tematyce łowieckiej.

Zrzeszenie istnieje od roku 1923 (nazywało się wówczas: Polski Związek Stowarzyszeń Łowieckich ) i już w okresie międzywojennym było jedynym reprezentantem myśliwych w naszym kraju. W roku 1928 polscy myśliwi byli współzałożycielem istniejącej do chwili obecnej, Międzynarodowej Rady Łowiectwa i Ochrony Zwierzyny (CIC). Organizacja ta skupiając przedstawicieli około 140 państw świata jest największym forum myśliwych. Od roku 1994 PZŁ jest także członkiem innej bardzo licznej międzynarodowej organizacji łowieckiej - Federacji Związków Łowieckich Państw Unii Europejskiej (FACE).
Obecnie Polski Związek Łowiecki liczy ponad 100 tysięcy członków a jej skład socjalny obrazuje poniższa tabela.

GRUPA SPOŁECZNALICZBA MYŚLIWYCH
CZYNNYCH ZAWODOWO w %
Właściciele firm14
Rolnicy posiadający własne gospodarstwo10
Zatrudnieni w sektorze prywatnym12
Pracownicy Lasów Państwowych10
Wojsko i policja5
Pracownicy naukowi1
Młodzież kształcąca sie w szkołach stacjonarnych1
Pozostałe zawody20
Emeryci i renciści25
Cudzoziemcy- członkowie PZŁ1
Bezrobotni1

Podstawową strukturą organizacyjną Polskiego Związku Łowieckiego i jednocześnie podmiotem gospodarki łowieckiej w Polsce jest koło łowieckie. Mamy ponad 2500 kół łowieckich. Dzierżawią one 4 766 obwodów łowieckich, zrzeszając 95 % wszystkich członków PZŁ. Koła łowieckie istnieją w Polsce od ponad stu lat i są jedną z najistotniejszych cech modelu naszego łowiectwa. Posiadają one osobowość prawną i w aspekcie ekonomicznym są całkowicie samodzielne.
Ogólne zasady funkcjonowania Polskiego Związku Łowieckiego nie zmieniły się niemal od czasu jego powstania w roku 1923. Członkowie koła łowieckiego na swym walnym zgromadzeniu podejmują w drodze głosowania decyzje we wszystkich najważniejszych sprawach i raz na pięć lat wybierają zarząd. Co pięć lat koła wyłaniają także swych delegatów na zjazdy okręgowe. Zjazdy okręgowe powołują władze Zrzeszenia w danym okręgu oraz delegatów do najwyższej władzy zrzeszenia - Krajowego Zjazdu Delegatów PZŁ.

Krajowy Zjazd Delegatów określa zadania Zrzeszenia na okres kadencji oraz konstytuuje na okres najbliższej kadencji - skład Naczelnej Rady Łowieckiej. Ta z kolei powołuje wszystkie centralne struktury, a mianowicie: Zarząd Główny, Główny Sąd Łowiecki i Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego oraz Główną Komisję Rewizyjną i Kapitułę Odznaczeń Łowieckich.