I ?owy Szczecineckich K? ?owieckich na Drapie?niki 2015

Polowanie rozpocz??o  si? 5 lutego. My?liwi chc?cy uczestniczy? w uroczystym pokocie udali si? do kniei w swoich ko?ach ?owieckich i przez trzy dni polowali indywidualnie na lisy. 7 lutego przed pokotem uczestnicy polowania zg?aszali ilo?? pozyskanych w tych dniach lisw i umieszczali je na pokocie.  Uroczysty pokot rozpocz?? si? o godzinie 16:00  Kolega Marek ?UKASZEWSKI odczyta? wyniki ko?cowe ustalone przez komisje sk?adaj?c? si? z przedstawicieli K? ?owieckich w osobach ?owczych tych k?. Pozyskano og?em 42 lisy, 2 jenoty oraz 1 kun?. Ko?o ?owieckie OSTOJA pozyska?o 15 lisw; Ko?o ?owieckie DARZBR pozyska?o 5 lisw; Ko?o ?owieckie PONOWA pozyska?o 12 lisw oraz 2 jenoty; Ko?o ?owieckie OSZCZEP pozyska?o 10 lisw oraz kun?. W zwi?zku z powy?szym w klasyfikacji K? ?owieckich Puchar przechodni wraz z okoliczno?ciowym dyplomem otrzyma?o Ko?o ?owieckie OSTOJA, nagrod? odebra? Prezes Ko?a ?owieckiego kol. Bernard OGRODNICZAK. W klasyfikacji indywidualnej Krlem polowania zosta? kol. Andrzej SIWICKI z Ko?a ?owieckiego PONOWA z pozyskanymi 5 lisami; I Vice krlem polowania zosta? kol. Grzegorz MAJKOWSKI z pozyskanymi 4 lisami i 1 kun?; II Vice krlem polowania zosta? kol ?ukasz SUSIAK z pozyskanymi 4 lisami. W kategorii Dian Krlowa polowania bezkonkurencyjnie zosta?a kol. Dorota CHRZANOWSKA. Medale Krla polowania  z wizerunkiem lisa i wypisanymi nazwami wszystkich uczestnicz?cych K? ?owieckich w polowaniu oraz okoliczno?ciowe dyplomy wr?czy?  ?owczy Okr?gowy Janusz Rynkiewicz.

Galeria