Słowo o okręgowej organizacji PZŁ w Koszalinie

Koszaliński Okręg Łowiecki usytuowany jest w północno-zachodniej części Polski i zajmuje terytorium o powierzchni około 8.400,0 km. Na wschodzie graniczy z okręgiem słupskim, na zachodzie ze szczecińskim, na południu z pilskim, zaś na północy z Bałtykiem (około 80 km  pas wybrzeża). Charakteryzuje się on urozmaiconym krajobrazem oraz bogatą szatą roślinną. Rzeźba terenu ukształtowana została w okresie epoki lodowcowej. Liczne terenowe rozcięcia, morenowe wzgórza oraz urozmaicona morfologia wybrzeża podnosi walory krajobrazowe tego regionu. Pod względem przyrodniczym i krajobrazowym okręg koszaliński zaliczany jest do najbardziej wartościowych i atrakcyjnych w kraju. Duży wpływ ma na to bogactwo świata roślinnego i zwierzęcego, a także wspomniana rzeźba terenu, sąsiedztwo morza, znaczna liczba rzek i jezior oraz rozległe kompleksy leśne. Te ostatnie są dominującym elementem koszalińskiego krajobrazu. Zajmują około 36% powierzchni ogólnej okręgu (średnia krajowa wynosi 27%).

Lasy koszalińskie charakteryzują się dużym zróżnicowaniem zarówno pod względem siedlisk, jak i składu gatunkowego. Przeważają siedliska borowe ( około 78% powierzchni), natomiast wśród drzew dominują gatunki iglaste ( 82,5%) ? sosny, modrzewie i świerki. Z liściastych znaczący udział mają buki, brzozy oraz dęby.

>Z szatą roślinną wiąże się nierozerwalnie fauna Pomorza Środkowego. Większość zwierząt nie tylko żywi się roślinnością, ale także wśród niej szuka schronienia. Tam żyje, rozmnaża się i wychowuje potomstwo. Wielkie obszary lasów, zarośli, gęsta sieć rzek i jezior oraz bujna roślinność trawiasta, stwarzają wręcz znakomite warunki do rozwoju licznych gatunków zwierząt.

Bogactwem koszalińskich lasów są oczywiście ssaki. Należą do nich przede wszystkim: jelenie (około 9200 sztuk), sarny ( około 28000 sztuk) i dziki ( około 12000 sztuk). Są też coraz liczniejsze daniele. Z drobnej zwierzyny wymienić należy ( występujące niestety też w bardzo małych ilościach) zające, kuropatwy i dzikie kaczki. Są również drobne drapieżniki tj. borsuki, lisy, kuny, wydry, jenoty ? a ostatnio pojawiły się norki amerykańskie i szopy pracze.


Na terenie Koszalińskiego Okręgu Łowieckiego znajduje się 119 obwodów łowieckich. 13 to tzw. obwody wyłączone- OHZ Lasów Państwowych i OHZ ZO PZŁ Manowo. Pozostaje 106 obwodów łowieckich podległych Zarządowi Okręgowemu PZŁ w Koszalinie, w tym 13 dzierżawionych jest przez zamiejscowe koła łowieckie. W obwodach tych gospodaruje 60 kół łowieckich macierzystych i 11 niemacierzystych tzn. mających swe siedziby na terenie innych okręgów. Myśliwych na naszym terenie, w tych kołach, jest ponad 3000 osób.